REGISTRERING AV SJÖMANSHUSARKIV

karta

För de många sjömanshus som har funnits i Sverige, runt omkring femtio stycken, har det producerats liggare, register över de sjömän och handelsfartyg som varit aktiva i Sveriges sjöfart. Med ett spann över tvåhundra år innehåller dessa liggare mycket viktig information för vetenskaplig forskning avseende handel och sjöfart i Sverige.

Sjömanshusen var främst till som en institution där sjömän som pensionerats eller skadats under arbetet kunde få bidrag. De finansierades genom att de sjömän som var verksamma erlades en avgift. Sjömanshuset funderade också som arbetsförmedling och ett sätt att upprätthålla disciplin bland sjömän och skeppare. Första sjömanshuset upprättades i Stockholm 1748 efter ett kofferdireglemente men spred sig snart ut i Sverige och vid ett tillfälle i historien fanns det 47 sjömanshus på samma gång runt om i Sverige. Det sista sjömanshuset upphörde på 1960-talet, då efter att det funnits sjömanshus i över tvåhundra år.

De sjömanshusarkiv som registrerats innefattar främst tre olika kategorier av register: på- och avmönstringsliggare, sjömansrullor och tjänstematriklar.

Mönstringsliggarna registrerade när sjöman mönstrade av och på och
innehåller uppgifter om namn, härkomst, befattning, mönstringsdatum med mera.

Tjänstematriklarna var ett slags inskrivningsregister där sjömän som tillhörde ett visst sjömanshus skrevs in. När en sjöman för första gången mönstrade på ett fartyg fick han ett inskrivningsnummer.
Sjömansrullor var inte helt olika mönstringsliggarna men följde med på fartygens resor runt om i haven. Här fanns förutom namn också information om vad som hände sjömännen under resorna, samt vilken färdväg som skeppen tagit genom stämplar från olika hamnars konsulat. Väl i hamn tillfördes ofta information från sjömansrullor till mönstringsliggare.
Digitaliseringen av registren finns tillgängliga online, eller på cd-skiva. Registreringen innefattar sjömanshus i Örnsköldsvik, Västervik, Oskarshamn, Söderhamn, Gävle, Karlskrona, Oskarshamn, Visby och Härnösand, vilket är endast en liten del av det 50-tal sjömanshus som fanns i Sverige under tiden från mitten av 1700-talet till mitten av 1900-talet.